ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส SCG

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ SCG ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยชื่อและแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

แจ้งข้อร้องเรียน

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามผล